Obecnie rozmawiamy o:
Szafa.pl na Facebooku
Ciekawe wątki
Aktywne użytkowniczki

Na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 31 października 2013r. opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projektowane rozwiązania mają na celu podwyższenie możliwej do otrzymania kwoty świadczenia pielęgnacyjnego oraz zróżnicowanie jej wysokości przez uwzględnienie indywidualnych potrzeb związanych z opieką. Projekt zakłada również likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego i dzięki rezygnacji z kryterium wieku powstania niepełnosprawności umożliwienie ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne beneficjentom pobierającym dotychczas specjalny zasiłek opiekuńczy.

Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej przesłanki umożliwiającej otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego, jaką jest konieczność sprawowania bezpośredniej opieki. Fakt ten ustalany będzie na podstawie opinii o zakresie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Jeżeli organ właściwy lub marszałek województwa po otrzymaniu wniosku o świadczenie pielęgnacyjne ustali, że zostały spełnione warunki do przyznania prawa do tego świadczenia, kieruje wniosek wraz z niezbędną dokumentacją do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie opinii w sprawie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną. Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w terminie 30 dni od otrzymania zlecenia, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie 60 dni, wyda opinię o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną i przekaże ją organowi właściwemu lub marszałkowi województwa. Wymiana informacji ma w tym zakresie będzie mogła odbywać się w formie elektronicznej, co skutkować będzie znacznym skróceniem czasu obsługi beneficjentów.

Zgodnie z przepisem przejściowym maksymalna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w poszczególnych latach będzie następująca:
1) w 2014 r. - w wysokości do 900 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1229 zł),
2) w 2015 r. - w wysokości do 1150 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1560 zł),
3) w 2016 r. - w wysokości do 1300 zł netto (ze składką na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w wysokości 1775 zł),
Jednocześnie wprowadzone zostało rozwiązanie, zgodnie z którym wysokość świadczenia pielęgnacyjnego nie może być niższa niż 620 zł i wyższa niż 1465 zł. Kwoty te będą podlegać przeprowadzanej co trzy lata weryfikacji wysokości kwot świadczeń rodzinnych na zasadach określonych w art. 18 i 19 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Wprowadzony został mechanizm regulujący wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Organ właściwy lub marszałek województwa, biorąc pod uwagę opinię o konieczności sprawowania opieki, określi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie wprowadzonego w ustawie mechanizmu, w zależności od ustalonego stopnia, w sposób następujący:
1) pierwszy stopnień - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada minimalnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego;
2) drugi stopień - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada minimalnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego powiększonej o 25% różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
3) trzeci stopień - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada minimalnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego powiększonej o 50% różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
4) czwarty stopień - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego odpowiada minimalnej kwocie świadczenia pielęgnacyjnego powiększonej o 75% różnicy pomiędzy najniższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego a najwyższą kwotą świadczenia pielęgnacyjnego;
5) piąty stopień - wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 100% maksymalnej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego.
Wysokość kwoty świadczenia pielęgnacyjnego będzie zaokrąglana do pełnych złotych w górę.

Świadczenie opiekuńcze przyznawane będzie nie dłużej niż na czas ważności decyzji, dotyczącej oceny zakresu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Ponadto, projekt zakłada okresową weryfikację faktu sprawowania opieki przez stosowanie wywiadu obligatoryjnie co sześć miesięcy . Po pierwsze wywiad przeprowadzany będzie w momencie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, a następnie aktualizowany co sześć miesięcy, jeżeli do końca okresu na który przyznano prawo do tego świadczenia pozostało więcej niż trzy miesiące. Ponadto wywiad będzie mógł zostać przeprowadzony w każdej sytuacji, w której organ właściwy lub marszałek województwa poweźmie wątpliwości co do spełnienia określonych w ustawie przesłanek. Wywiad przeprowadzany będzie w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną przez pracownika socjalnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dla rodzinnego wywiadu środowiskowego. Odmowa lub uniemożliwienie przeprowadzenia wywiadu, a także brak współpracy osoby przy jego przeprowadzaniu mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych.

Jednocześnie został rozszerzony katalog podmiotów, które mogą zlecić przeprowadzenie wywiadu o marszałka województwa (i odpowiednio organy przez niego upoważnione), z uwagi na fakt, że jest to organ, który również przeprowadza postępowania w sprawie przyznania świadczeń pielęgnacyjnych.
Ponadto, minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia wzór wywiadu, kierując się koniecznością ujednolicenia sposobu przeprowadzania wywiadu oraz pozyskania lub weryfikacji niezbędnych informacji.
Koszty obsługi ustalone na podstawie art. 33 ust. 2a zwiększa się o koszty przeprowadzenia wywiadów oraz ich aktualizacji. Ustala się jednocześnie, że koszt przeprowadzenia wywiadu, a także koszt jego aktualizacji wynosi 40 zł. Jest to kwota przyznawana za każdy przeprowadzony wywiad i jego aktualizację.

Osobom dotychczas otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy zachowuje się te uprawnienia do czasu trwania ważności decyzji (w niektórych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne przyznane bezterminowo) w dotychczasowej wysokości, z możliwością weryfikacji tego prawa i uzyskania korzystniejszych warunków w przypadku spełniania nowych zasad. W przypadku złożenia wniosku w okresie, w którym jest ważna dotychczasowa decyzja, organ właściwy lub marszałek województwa ustali prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 i 4 lit. f, art. 3, art. 5, art. 6, art. 7 pkt 2, art. 8 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2014 r..A jak będzie z świadczeniami pielęgnacyjnymi dla rodziców dzieci niepełnosprawnych ? też dzieci będą oceniane
według skali 5 stopniowej ? Może ktoś łapie się z tym wszystkim czy te zmiany mają dotyczyć opiekunów dorosłych niepełnosprawnych czy wszystkich niepełnosprawnych .

nic nie słyszałam na ten temat.Dowiem się więcej jak to będzie naprawdę wyglądać

Ja mam orzeczenie wazne do końca miesiaca, jutro jade do lekarza na badanie i wysyłam wniosek do zespołu. Prawdopodobnie sie załapie na ten nowy przydział. 2 lata nie dostawałam zasiłku opiekuńczego a wczesniej 4 lata tak. Pstrykneli palcami i mi dziecko uzdrowili !! Teraz im nie popuszcze! 2 lata temu bylam głupia bo nie pozwałam ich do sadu teraz zrobie to bez najmniejszych oporów. U mojego dziecka niepełnosprawnosć określa sie od urodzenia , niektórych wad tak jak brak nerki i jajnika nie da sie odtworzyć!

jak złożysz jutro to komisja musi się odbyć w ciągu 30 dni 60 dni w szczególnych przypadkach Jak w grudniu będzie komisja załapiesz się po staremu pewnie bo ustaw ma wejść od 1 stycznia . jeśli chodzi o świadczenie pielęgnacyjne ja mam na córkę od urodzenia w tej chwili jej stan jest dość dobry wymaga rechabilitacji Psycholog , pedagog , integracja , logopeda , masaż ,ma stwierdzone zaburzenia koncentracji i uwagi , Jest po wrodzonej niedrożności jelit . Nie miałam problemu z uzyskaniem świadczenia .

To co napisałaś w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych to faktycznie prawda, nie wierzyłam że rząd chce przeznaczyć dodatkowe pieniądze na świadczenia pielęgnacyjne... ale czy waszym zdaniem 200 złotych to nie za mało, bo przynajmniej tak jest podane w tym artykule : http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/swiadczenia-pielegnacyjne-wyzsze-od-stycznia-2014-dla-kogo.html

Tak 200 zł ale tylko na styczeń, luty , Marzec a potem wielka niewiadoma a obiecane było że od 2014 roku wyższe świadczenia dla wszystkich

Protest przeciw dyskryminacji w Polsce Rodzin z Niepełnosprawnymi Dziećmi!!
23 stycznia o 11:00
Kancelaria Premiera w mieście Warsaw, Poland
Dołącz · 211 osób weźmie udział

http://polskaspoleczna.pl/kalbarczyk-nasze-niepelnosprawne-dzieci-tez-chca-godnie-zyc/

Witam. Dostawałam w roku 2012 swiadczenie pielegnacyjne lecz weszła nowa ustawa od 01.01.2013r i zabrali mi te swiadczenie z powodu braku podjęcia pracy za 2012rok swiadczenie dostawałam z tego że mama choruje i jest osobą nie pełna sprawną. czy ja w tym roku 2014 mogę się starać jeszcze raz o takie swiadczenie pielegnacyjne?

Przykro nam, ale tylko zarejestrowane osoby mogą pisać na tym forum.

następna dyskusja:

prezent dla dziewczynki